Beth yw trais yn y cartref?

Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan

Mae camdriniaeth yn y cartref yn cynnwys unrhyw gamddefnydd parhaol o bwer gan un i reoli un arall sydd mewn, neu sydd wedi bod mewn perthynas agos a nhw.

Mae hefyd yn disgrifio camddefnydd o bwer gan un aelod o deulu dros un arall.

Gall gynnwys camdriniaeth corfforol, emosiynol, meddyliol, rhywiol neu ariannol. Gall fod yn gyfuniad o un, rhai neu pob un oír elfennau hyn.

Does dim esgus am gamdrin. Tydio ddim yn cael ei achosi gan ddicter, iselder, diweithdra, alcohol neu gyffuriau. Mae oín cael ei achosi gan awydd un person, dyn gan amlaf, i reoli a chael pwer dros un arall, menyw gan amlaf.

Mae camdrinwyr yn defnyddio tactegau gwahanol i reoli, yn cynnwys:

Trais: Corfforol neu rywiol; pwnsho, slapio, poeri, cicio, llosgi, ymosodiad rhywiol, trais rhywiol

Arwahaniad cymdeithasol: Ddim yn gadael i ti weld dy deulu a/neu ffrindiau, neu yn pwdu neu ffraeo pan ti yn, yn dy orfodi neu yn dy ddarbwyllo i symud oddi wrth dy deulu a/neu ffrindiau

Camdriniaeth geiriol: Yn dy alwín enwau cas, yn dweud dy fod tiín dew / yn dwp / yn werth dim / yn hyll / yn fam drwg, yn dinistrio dy hunan-hyder

Bwlio: Gweiddi, torri pethau, defnyddio nerth corfforol i godi ofn arnat, pwdu, cwestiynnu parhaol, codi cwilydd arnat o flaen pobl eraill

Rheolaeth Ariannol: Yn dy gadwín fyr o arian wrth ei wario, yn cuddo arian, yn dy atal rhag gweithio, yn dy gadwín ddibynnol

Defnyddio Plant: Yn dweud dy fod tiín fam/yn dad gwael, yn difethaír plant ond yn gwrthod eu disgyblu, yn dy orfodi i gael yn feichiog, yn bygwth niweidioír plant

Beio: Yn dweud wrthyt mai ti sydd i feio am y camdriniaeth, petai tiín wahanol fasaír camdriniaeth yn stopio, dy fod tiín cwyno gormod, nad wyt tiín cadwír tyín ddigon taclus, dy fod tiín ei wylltio ar bwrpas

Darostwng: Dweud wrthyt nad oes gen ti hawliau, fydd neb yn dy goelio, bod oín fater preifat a bydd neb yn dy helpu, nad wyt tiín cael dy gamdrin.

Gall camdriniaeth yn y cartref eiffeithio merched, plant a dynion o bob grwp ethnig, diwylliant, oedran, gallu corfforol, cefndir crefyddol neu rywioldeb.

What is domestic violence?

All Wales Domestic Abuse and Sexual Violence Helpline

Domestic abuse includes any abusive behaviour repeatedly used by one person to control and/or dominate another person with whom they have or have had an intimate relationship.

It also includes the exertion of control and/or domination of one family member over another.

Domestic abuse can be physical, emotional, mental, sexual, or financial. It might be a combination of one, some, or all of these elements.

There is no excuse for it. It is not caused by anger, depression, unemployment, alcohol or drug use. It is caused one persons desire, usually male, to have power and control over another, usually female.

Abusers use different tactics to exert power and control, which can include:

Violence: physical or sexual; punching, slapping, spitting, kicking, burning, sexual assault, rape

Isolation: wonít let you see family or friends, or sulks and creates arguments when you do, makes you or persuades you to move away from family and friends

Verbal Abuse: calls you names, tells you youíre fat / stupid / a slag / worthless/ a bad mother, destroys your self-esteem

Bullying: shouting, breaking things, using physical presence to intimidate you, sulking, constant questioning, humiliating you in front of others

Financial Control: keeps you short of money by spending it, hiding it, or preventing you from working, keeps you dependent

Using children: tells you youíre a bad mother, spoils the children but wonít discipline them, forces you to get pregnant, threatens to hurt them

Blame: tells you the abuse is your fault, if you were different then the abuse would stop, you nag too much, you donít keep the house tidy, you wind him up

Repression: tells you that you have no rights, that no-one will believe you, that it is a private matter so no-one will help you, that it is not really abuse

Domestic abuse can and does affect anyone, regardless of race, ethnic or religious group, class, sexuality, disability or lifestyle.