Cymorth

Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan

Dim dy fai di ydio. Does dim rhaid i ti ei ddiodde ar dy ben dy hun, a mae gen ti hawl i fyw dy fywyd heb gael dy gamdrin.

Os oes angen siarad arnot ti, fe wnawn ni wrando. Nawn ni ddim dy farnu, dy feio, dweud wrthat ti beth i wneud neu roi pwysa arnati ti i wneud penderfyniad. Mae ein gweithwragedd cynorthwyoín deall sut gall cael dy gamdrin yn dy gartref wneud i ti deimlo.

Mae camdriniaeth yn y cartref yn effeithio plant hefyd. Hyd yn oed os nad yw'r camdriniaeth yn cael ei anelu atyn nhw, mae'n nhw'n debygol iawn o fod yn ymwybodol ei fod o'n digwydd.

Ar y linell gymorth, mi fedwrn ni drafod dy opsiynau di a dy blant, os oes gen ti blant.

Os wyt ti eisiau gadael, mae gennym wybodaeth ar y llety sydd ar gael mewn llochesi dros dro. Mae gennym hefyd wybodaeth ar y gwasanaethau cefnogi wyneb yn wyneb sydd ar gael yn dy ardal di.

Gallwn ni dy gefnogi gyda materion cyfreithiol, lles, budd-daliadau a tai.

Gallwn ni drafod be gall yr heddlu, y llysoedd a asiantaethau eraill ei gwneud i dy amddiffyn di a dy blant.

We can help

All Wales Domestic Abuse and Sexual Violence Helpline

You are not to blame if youíre being abused. You donít have to deal with it alone and itís your right to live a life free of abuse.

If you need to talk, we will listen. We wonít judge you, blame you, tell you what to do or pressure you to take action. Our Helpline support workers understand how being abused at home can make you feel.

Domestic abuse affects children too. Even if the abuse isnít directly aimed at the children, they are likely to be aware that itís happening.

We can talk about the options for you, and your children if you have any.

If you want to leave, we have information on available refuge accommodation, if you want to leave, and face-to-face support services.

We can provide you with support on legal, welfare, benefits and housing issues.

We can discuss what the police, courts and other agencies can do to protect you and your children, if you have any.