Trais yn y cartref a phlant

Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan

Mae camdriniaeth yn y cartref yn effeithio plant hefyd a mae cyfrinach trais yn y cartref yn faich trwm i unrhyw blentyn gario.

Mae ymchwil yn dangos yn glir bod canran sylweddol o blant sy地 tyfu fyny mewn cartrefi lle ceir camdriniaeth yn cael eu heffeithio地 andwyol a置 bod, gan amlaf, yn gwbl ymwybodol o池 camdriniaeth.

Bydd plant sy地 byw gyda thrais yn ceisio darllen a rhagfynegi sefyllfa, gan asesu y rhan y mae地 nhw yn ei chwarae mewn achosi地 camdriniaeth. Maen稚 yn poeni am y canlyniadau, yn trio datrys problemau ac yn cymeryd camau i amddifyn eu hunain, ei brodyr a置 chwiorydd a置 mam yn gorfforol ac yn emosiynol.

Mae traean o blant yn ceisio ymyrryd yn ystod ymosodiadau, a bydd plant yn aml yn teimlo地 euog os na allant ddod i池 adwy i achub rhiant. Yn ogystal 'r euogrwydd hwn, weithiau byddent yn beio'u hunain ac yn teimlo mai nhw yw'r rheswm bod rhiant yn camdrin.

Amcangyfrifir bod rhwng un a dwy ran o dair o blant sydd mewn cartrefi lle caiff mam ei chamdrin hefyd mewn perygl o gael eu camdrin.

Mae effaith emosiynol camdriniaeth yn y cartref yn bell gyrhaeddol. Ond mae nifer fawr o blant yn dangos cryfder anhygoel wedi iddynt adael sefyllfa treisgar ac yn mynd ymlaen i ddatblygu perthnasau newydd ac i fyw bywydau llawn a hapus.

Mae Llinell Gymorth Camdiniaeth yn y Cartref Cymru地 cefnogi plant a hefyd yn darparu gwybodaeth ar ymarfer orau pan yn delio gyda plant a置 bywydau wedi effeithio gan gamdriniaeth yn y cartref.

Domestic violence and children

All Wales Domestic Abuse and Sexual Violence Helpline

Domestic abuse affects children too, and the secret of domestic abuse is a very heavy burden for any child to bear.

Even when it appears that children aren't being directly abused themselves, research shows that they are likely to be aware of what is happening.

Children living with violence will actively interpret the situation, try to predict what will happen and assess their roles in causing violence. They worry about consequences, engage in problem solving, and take measures to protect themselves, siblings and mother, both physically and emotionally.

A third of children try and intervene during attacks on their mother, and children sometimes feel guilty if they don稚 come to their parent痴 aid. Guilt is often accompanied by self-blame and feelings that they may have caused a parent to be abusive.

It is estimated that between one third and two thirds of children in homes where the mother is being abused are also at risk of being abused themselves.

A significant proportion of children who grow up in homes where abuse occurs are detrimentally affected the emotional impact of abuse on children is pervasive and long lasting. Many children however show remarkable resilience and once removed from the abuse move on to build new relationships and live full and happy lives.

The Wales Domestic Abuse Helpline is a service for children and also provides information on best practice when supporting children affected by domestic abuse.